لینک خرید فایل@بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه امامیه و حنفیه@

بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه امامیه و حنفیه|42078112|nce42079140|نکاح در فقه حنفی,نکاح در فقه امامیه,شرایط نکاح در فقه حنفی,نکاح فقه حنفی,عقد نکاح در قانون مدنی ایران,طلاق در قانون مدنی ایران,حق طلاق در قانون مدنی,طلاق در فقه امامیه,طلاق در فقه شیعه,طلاق در فقه حنفیه,طلاق فقه حنفی,پایان نامه نکاح,پایان نامه طلاق
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه امامیه و حنفیه آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در بین مذهب حنفی و فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد.و در آن نظرات مشترک و موارد اختلافی بصورت کامل بیان می شود


مشخصات فایل
تعداد صفحات143حجم178/235 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

موضوع نکاح و طلاق یکی از مباحث احوال شخصیه است که نیازمند تفحص و بررسی تطبیقی است. در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.


خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. ازدواج پیامدهای حقوقی و واجباتی در پی دارد که احترام متقابل زوجین، درک تکالیف متقابل ایشان، اعتقاد به زندگی مشترک و پایبندی به وظایف زناشویی و ... از جمله این پیامدها است. در صورتی که زوجین درک صحیح و کاملی از زندگی مشترک نداشته باشند، پای تفرقه و جدایی به میان می‌آید.

باتوجه به اشتراکات دینی و مذهبی که در خصوص احوال شخصیه و نیز مراودات و روابط اجتماعی بین حنفیان کشور و اکثریت امامیه وجود دارد و نیز وجود اختلافات مذهبی و تفاوت‌های نسبی در احوال شخصیه بین فقه و حقوق امامیه و حنفیه(که قانون آن را به رسمیت شناخته است) اهمیت موضوع مشخص است. زیرا در مقام ابتلا و عمل به مفاد مواد راجع به احوال شخصیه، زمانی امکان تصمیم‌گیری وجود دارد که بررسی تطبیقی و مقارنه فقهی بین مذاهب صورت گیرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معین و احصا شود.

فهرست مطالب

مقدمه 6
ا: بیان مساله 6
ب: اهداف پژوهش 7
ج: سوالات پژوهش 7
د: فرضیه‌های پژوهش 7
ه: پیشینه پژوهش 8
و: جنبه نوآوری پژوهش 8
ز: روش گردآوری مطالب 9

فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح 10

مبحث اول: ایجاب و قبول 11
گفتار اول: اصل ایجاب و قبول 11
گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول 13
گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب 15
مبحث دوم: تنجز عقد 15
مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح 19
مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه 21
مبحث پنجم: دعوی ازدواج 22
مبحث ششم: محرمات نکاح 23
گفتار اول: ازدواج با محارم 23
ا: محارم نسبی 23
ب: محارم سببی(مصاهری) 25
ج: محارم رضائی 26
گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح 28
ا: وطی به شبهه 28
ب: جمع بین محارم 29
ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا 31
د: تعدد زوجات 31
ه: حرمت نکاح با اهل کتاب 33
و: حرمت نکاح در زمان عده 36
مبحث هفتم: ولایت در نکاح 37
مبحث هشتم: مهر 44
گفتار اول: شرایط مهریه 45
ا: مالیت داشتن 45
ب: معلوم بودن 46
ج: دیگر شرایط 48
گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل 49
گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر 52
گفتار چهارم: حق حبس در مهر 53
گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول 55
خلاصه فصل اول 57

فصل دوم: اختلافات مبحث نکاح 59

مبحث اول: ایجاب و قبول 60
گفتار اول: لغت شناسی ایجاب و قبول 60
ا: الفاظ ایجاب و قبول 60
ب: ماضی بودن 61
ج: به لفظ عربی بودن 62
گفتار دوم: فوریت در قبول 62
گفتار سوم: کتابت ایجاب و قبول 64
مبحث دوم: شهود عقد 64
گفتار اول: ضرورت حضور شاهد 64
ب) تعدد 66
ج) شرط سماع 66
د) شرط عدالت 67
مبحث سوم: شروط عاقدین 67
گفتار اول: اکراه در عقد 67
گفتار دوم: وقوع عقد به نحو هزل 69
گفتار سوم ازدواج سفیه 70
گفتار چهارم: بلوغ 71
ا: علائم بلوغ 71
ب: سن بلوغ 71
مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح 72
مبحث پنجم: ادعای زوجیت 73
مبحث ششم: محرمات نکاح 73
گفتار اول: نکاح دختر زوجه 73
گفتار دوم: جمع بین محارم 74
گفتار سوم: نشر حرمت به وسیله زنا 78
گفتار چهارم: عدد زوجات 79
گفتار پنجم: حرمت لعان 80
گفتار ششم: تعداد طلاق 81
گفتار هفتم: حرمت رضاعی 84
ا: لبن حاصل ناشی از وطی شرعی یا غیر شرعی؟ 84
ج: میزان لبن 85
گفتار هشتم: نکاح در عده 86
گفتار نهم: نکاح در زمان احرام 87
مبحث هفتم: ولایت در نکاح 88
گفتار اول: ولایت بر بالغه رشیده 88
گفتار دوم: ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه 89
گفتار سوم: تزویج بدون مهر صغیر 89
مبحث هشتم: کفائت 89
مبحث نهم: عیوب 90
اـ۱: مصداق وقوع عنن 91
اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق 91
ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن 91
مبحث دهم: خیار شرط در نکاح 92
مبحث یازدهم: مهر 93
گفتار اول: میزان مهر 94
گفتار دوم: ازدواج بدون مهر 95
گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل 96
گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه 96
گفتار پنجم: پدر و مهریه فرزند صغیر 97
خلاصه فصل 98

فصل سوم: اشتراکات مبحث طلاق 99

مقدمه 100
مبحث اول: شروط طلاق 100
گفتار اول:شرایط مطلق 100
گفتار دوم: طلاق ولی 102
گفتار سوم: طلاق سفیه 103
گفتار چهارم: شرایط مطلقه 104
گفتار پنجم: حضور شاهد 105
مبحث دوم:انواع طلاق 106
گفتار اول: طلاق رجعی 107
گفتار دوم: طلاق بائن 108
ب: انواع طلاق بائن 109
ج: طلاق خلع 109
ج ـ۱: میزان مهر 111
ج ـ۲: عوض خلع 111
ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه 112
ج ـ۴: شروط زوجه مخالع 113
ج ـ۵: نحوه رجوع 114
مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق 115
مبحث چهارم: عده 115
گفتار اول: وجوب عده 116
گفتار دوم: مدت عده 116

فصل چهارم: افتراقات مبحث طلاق 119

مقدمه 119
مبحث اول: شرایط طالق 120
گفتار اول: اختیار 120
گفتار دوم: قصد 121
گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون 121
مبحث دوم: شرایط مطلقه 122
مبحث سوم: صیغه طلاق 123
مبحث چهارم: انواع طلاق 124
گفتار اول: طلاق یائسه 124
گفتار دوم: طلاق خلع 124
ا: طرف کراهت؟ 124
ب: عوض خلع 126
ب ـ۱: از جانب اجنبی 126
ب ـ۲: ما لا یملک 126
ج: صیغه خلع 127
مبحث پنجم: عده 128
گفتار اول: عده خلو 128
گفتار دوم: عده سقط جنین 129
گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی) 129
گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه 129
خلاصه فصل 130
نتایج پژوهش و پیشنهادات: 131


فهرست منابع و ماخذ 134


"

مطالب دیگر:
📚بررسی رابطه بین سبك رهبری مدیران با نحوه استفاده از مهارت سازمانی مدیریت زمان در دستگاههای دولتی استان كرمان📚متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی📚بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391📚مقاله رشته مهندسی نرم افزار با عنوان داده کاوه📚دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان📚مبانی رنگ📚طراحی سیستم روابط عمومی مركز📚سیستم های اتوماسیون اداری📚مقاله رشته مدیریت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت📚مقاله رشته عمران با عنوان سیمان و اهمیت برآورد مقاومت سیمان📚مقاله صهیونیزم مسیحی📚پایان نامه کارشناسی رشته حرارت سیالات با عنوان فن كویل📚گزارش كار آموزی با عنوان سالن برش و پرس ایران خودرو📚پایان نامه رشته کشاورزی با عنوان تاریخچه، نامگذاری، و اهمیت اقتصادی گندم📚پایان نامه رشته ریاضی با عنوان نظریه میدان (هیئت)📚تلفیق MCDM و تکنیک های پوششی در یک مدل به منظور محل استقرار تسهیلات📚پایان نامه کارشناسی رشته نفت با عنوان تاریخچه پیدایش و بهره‌برداری نفت در ایران📚پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی ، اندیشه و آثار او📚انگیزه‌ها و اولویت‌های تحصیلی گروه‌های دانشجویی ملل آسیایی كه در رشته‌های هتل داری و مدیریت توریسم تحصیل می‌كنند📚مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD📚مکان یابی محل دفن زایدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی و ارایه روش دفن مهندسی- بهداشتی زایدات📚پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی📚مقاله رشته فلسفه با عنوان آنارشیسم پنهان📚تحقیق درس انقلاب اسلامی ایران با عنوان جُبن ذاتی پهلوی ها📚پایان نامه رشته تاریخ با عنوان انقلاب اسلامی