لینک خرید فایل@بررسی 4 شرط از شروط ضمن عقد نکاح@

بررسی 4 شرط از شروط ضمن عقد نکاح|41002415|nce42079140|بررسی 4 شرط از شروط ضمن عقد نکاح,4 شرط از شروط ضمن عقد نکاح
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی 4 شرط از شروط ضمن عقد نکاح آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

چکیده:

بحث شروط ضمن عقد یكی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد ‏نكاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلكه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در ‏تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا كند.در این کار تحقیقی با موضوع شروط ضمن عقد نکاح در ابتدا به برررسی شروط و اقسام شرط م مسائل آن خواهیم پرداخت و در ادامه با بیان چهار شرط از شروظ ضمن عقد نکاح به بیان آنها می پردازیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

مقدمه2

فصل اول:

بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن و بررسی شرط جرم ترک انفاق

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن5

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی 5

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی5

بند دوم:تعریف شرط از منظر فقهی5

گفتار دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی9

بند اول: شروط ابتدائی 9

بند دوم :شرط تبانی یا بنایی10

بند سوم :معنای عام شرط بنایی 12

بند چهارم :وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران12

بند پنجم :شرط بنایی در فقه13

بند ششم :وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه15


گفتار سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد16

مبحث دوم:بررسی جرم ترک انفاق و ضمانت های اجرایی آن(بررسی شرط اول) 18

گفتار اول:تعریف انفاق18

بند اول :مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق) 19

گفتار دوم: شرط وجوب نفقه23

بند اول:تمکین25

بند دوم:نفقه اقارب28

گفتار سوم: بررسى وصف کیفرى ترک انفاق28

گفتار چهارم: ارکان جرم ترک انفاق30

بند اول :اصل قانونى بودن جرم و مجازات 30

بند دوم :عنصر مادى 31

بند سوم :عنصر روانى32

گفتار پنجم :تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع 33

بند اول: جرم آنى33

بند دوم: جرم مستمر یا متمادى 33فصل دوم:

بررسی سه شرط دیگر از شروط ضمن عقد نکاح

مبحث اول: ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن38

گفتار اول :ازدواج مجدد 38

گفتار دوم:بررسی نظریات40

مبحث دوم: منع اشتغال زوجین48

گفتار اول:بررسی قوانین مربوطه48

بند اول:بررسی بند 2849

بند دوم:بررسی اشتغال زن51

بند سوم :ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار 52

بند چهارم: مراحل دادرسی52

مبحث سوم:اعتیاد و حق طلاق زوجین54

گفتار اول:تعریف اعتیاد54

بند اول :معتاد كیست؟ 54

بند دوم :اعتیاد مضر و حق طلاق زن ؟ 54

نتیجه گیری و پیشنهادات56

منابع 58