لینک خرید فایل@بررسی فسخ نکاح@

بررسی فسخ نکاح|40087942|nce42079140|بررسی فسخ نکاح, فسخ نکاح, فسخ, نکاح
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی فسخ نکاح آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی كه به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است كه از نسب یانكاح یا رضاع حاصل می شود وخود نكاح ، عقدی است كه به واسطه آن زن و مرد به قصد مشاركت در زندگی وتعاون بایكدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است كه حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نكاح نموده اند »

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مركب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی كه ازیكدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می كند »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نكاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نكاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

1-بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبی ورضاعی .

2-بین مردوزنی كه سابقاً زن پدر ویایكی ازاجداد زن پسر یازن یكی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .

3-بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر اینكه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »

«حتی مامور اجرای احكام نمی تواند متصدی اجرای حكم نسبت به اشخاصی كه با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احكام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست كه معمولا باهم زندگی می كنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشكیل این خانواده همان ریاست یك شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . »

2